Home Onze 7 waarden

Onze 7 waarden

In onze pedagogische werkwijze staan zeven waarden centraal, omdat we geloven dat deze waarden het mooiste bij kinderen naar boven halen en de basis vormen voor een optimale ontwikkeling:

Respect | Verantwoordelijkheid | Besluitvaardigheid | Zelfvertrouwen | Authenticiteit | Nieuwsgierigheid | Creativiteit

We vinden het belangrijk om vanuit visie en samenwerking kwalitatief te bouwen aan volgende generaties. Ons doel is dat kinderen bij ons de vaardigheden en waarden meekrijgen waarmee zij later een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Om dit te doen is het van groot belang dat iedereen die bij CompaNanny werkt, deze waarden zelf nastreeft en uitdraagt. Daarom zijn de waarden die we binnen CompaNanny nastreven gelijk aan de waarden die wij willen ontwikkelen bij kinderen. 

Respect voor zichzelf, anderen en de wereld

Respect voor zichzelf, anderen en de wereld

We vinden het belangrijk dat kinderen leren om respect voor zichzelf, anderen en de wereld te hebben. We creëren, binnen verschillende leeftijdsgebieden, de juiste voorwaarden voor kinderen om deze waarde te ontwikkelen. Baby’s, dreumesen en peuters (0-4 jaar) maken in hun eerste levensjaren grote stappen in hun ontwikkeling. Hierbij kunnen een hoop frustraties en emoties komen kijken. Daarom bieden we kinderen ruimte om zich op hun eigen tempo te ontwikkelen en tonen we respect voor het oefenproces. Ook geven we de ruimte om  emoties te uiten, ook als een kind bijvoorbeeld de behoefte heeft om te huilen of boos te zijn. In de communicatie met kinderen praten we vanuit de ‘ik-vorm’. Hierbij gaat het om het beschrijven van het gedrag van het kind. ‘Ik vind het niet goed dat je op tafel klimt, want dan kan je eraf vallen en dan doe je je pijn’. Niet in een jij-boodschap: “Jij mag niet op tafel klimmen dat is heel stout”. In de jij-boodschap zit namelijk een veroordeling en beschuldiging uitgedrukt. Door middel van respectvolle communicatie met kinderen leren wij hen ook respectvol met anderen om te gaan. In de leeftijd van 4-12 leren we kinderen onder andere om respectvol om te gaan met spullen en in communicatie naar anderen te letten op taalgebruik. We uiten onze afkeuring over gedrag maar wijzen kinderen als persoon nooit af. 

Zelfvertrouwen

Wij zijn in ons dagelijks handelen continue bezig om kinderen in hun zelfvertrouwen te stimuleren. Onder andere autonomie-ontwikkeling staat hierbij centraal. Door kinderen aan te moedigen en te stimuleren om iets zelf op te lossen krijgen zij de boodschap dat ze vaardig en kundig genoeg zijn om eigen beslissingen te maken. In de leeftijd 0-4 jaar wordt het zelfvertrouwen onder andere gestimuleerd door kinderen eerst zelf te laten proberen voordat er hulp geboden wordt. We laten kinderen bijvoorbeeld zelf hun gezichtje schoonmaken na het eten en bieden tijd en ruimte voor het zelfstandig leren aan- en uit te kleden. Ook worden jonge baby’s niet in zittende of staande positie neergezet voordat zij zelfstandig in deze positie terecht zijn gekomen. Het versterkt het zelfvertrouwen van een baby als hij de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen in eigen tempo. Bij kinderen tussen de 4 en 12 jaar wordt het zelfvertrouwen gestimuleerd door actief naar kinderen te luisteren, respect te tonen voor hun worstelingen en ruimte te bieden voor eigen oplossingen en ideeën. Ook benoemen en delen we succesmomenten, zowel met het kind als met de ouder(s). Gericht prijzen is hierin van belang (‘X heeft vandaag zo goed geholpen met het aan- en uitkleden van zijn broertje, hij was erg behulpzaam!’). 

Zelfvertrouwen
Authenticiteit

Authenticiteit

We houden rekening met de behoeften van ieder kind en behandelen elk kind als een individu. Er wordt een omgeving geboden waarin kinderen zelf beslissingen kunnen maken en waarin hun keuzes serieus genomen worden. Zo bieden we verschillende speelhoekjes aan bij jonge kinderen waarin zij zelf de keuze kunnen maken waarmee ze willen spelen. Bijvoorbeeld een bouwhoek, een beweeghoek met kussens en matten, een rustig hoekje waar boekjes gelezen kunnen worden en een poppenhoek waar ruimte is voor imitatie/rollenspel. Ook op oudere leeftijd (4-12 jaar) bieden we de kinderen ruimte om hun eigen interesses en talenten te ontdekken. We luisteren naar kinderen en kijken op welke manier wij hen tegemoet kunnen komen in hun behoeften en interesses. 

Verantwoordelijkheid

We stimuleren het verantwoordelijkheidsgevoel bij kinderen, bijvoorbeeld netjes en met respect omgaan met spullen en met mens en dier. Door gedrag van kinderen te benoemen, zonder waarde oordeel, en ook de gevolgen van bepaald gedrag te benoemen, helpen we kinderen om bewuster te worden van dit verband (tussen gedrag en gevolg). We ondersteunen de verantwoordelijkheid bij jonge kinderen (0-4 jaar) door hen te stimuleren te helpen met taakjes zoals het dekken van de tafel of het opruimen van speelgoed. Bij oudere kinderen (4-12 jaar) breiden we dit uit door coöperatief gedrag van kinderen onderling te stimuleren. Bijvoorbeeld door hen initiatieven te laten nemen en samenspel te stimuleren. Ook gaan we met oudere kinderen in gesprek over het waarom en hoe achter bepaalde regels en wat de mening van het kind daarover is. 

Verantwoordelijkheid
Besluitvaardigheid

Besluitvaardigheid

We bieden kinderen de ruimte om zelf keuzes te maken. Bij jongere kinderen doen we dit door hen eerlijke keuzes aan te bieden. Dit stimuleert kinderen om een keuze te maken en geeft daarmee het gevoel dat zij zelf invloed kunnen uitoefenen en dat ze zelf een beslissing kunnen nemen. We benoemen dan ook de keuzemogelijkheden; ‘wil je het witte t-shirt aan of het blauwe?'. Vanaf 4 jaar gaan kinderen zich meer inleven, minder impulsief handelen en kunnen ze beter inschatten wat de gevolgen zijn van hun eigen gedrag. We stimuleren kinderen in deze leeftijd meer om eigen keuzes te maken en conflicten eerst zelf op te lossen. Dit doen we door open vragen te stellen en kinderen aan te moedigen zelf een antwoord te zoeken, bijvoorbeeld door ergens op te zoeken. Hierdoor krijgen kinderen meer controle en inzicht in de gevolgen van hun keuzes. 

Nieuwsgierigheid

Kinderen zijn vanaf de geboorte nieuwsgierig. Ze willen onderzoeken en ontdekken. We geven kinderen de tijd en ruimte om dat zelf te doen. Voor jonge kinderen bereiden we een ruimte voor, welke uitdaagt tot ontdekken en onderzoeken. Bijvoorbeeld met materialen uit de natuur zoals stenen, zand, bladeren en takjes. Bij oudere kinderen sluiten we aan bij de onderzoeksdrang, door materialen en activiteiten of ervaringen aan te bieden. Een activiteit zoals met jongere kinderen, kan in deze leeftijdsgroep worden uitgebreid met een groter ‘onderzoeksgehalte’, waarbij vragen gesteld kunnen worden als; waar komt iets vandaan? Wat gebeurt er als ik er water bij gooi? We ondernemen activiteiten waar kinderen kennis kunnen maken met verschillende leefomgevingen. Bezoekjes aan het park, een winkel of een kinderboerderij zijn mogelijk. We spreken, in samenspraak met ouders, met de kinderen af wat wenselijk gedrag is in deze situaties. Naast activiteiten buiten de vestiging, bieden we ook binnen activiteiten aan rondom een bepaald thema. Met jongere kinderen (0-4 jaar) kan er bijvoorbeeld gesproken worden over de seizoenen en daar een knutselactiviteit aan verbinden. Met oudere kinderen gaan we dieper in  op thema’s zoals geboorte of oorlog. 

Nieuwsgierigheid
Creativiteit

Creativiteit

We stimuleren de creativiteit van kinderen door passief materiaal aan te bieden. Dit materiaal is ongedefinieerd en stimuleert het kind om een beroep te doen op zijn creativiteit. We bieden jonge kinderen materialen aan zoals blokken, ballen en doeken. Deze passieve materialen doen een beroep op de fantasieontwikkeling van het kind. De creativiteit van oudere kinderen wordt gestimuleerd door hen knutselmateriaal aan te bieden. Hierbij is het eindproduct geen doel maar wordt de nadruk gelegd op het proces. Ook door met kinderen in gesprek te gaan en hen de stimuleren out-of-the-box te denken, stimuleren we de creativiteit bij kinderen.